×

دوره آموزشی MBA اصفهان مدیریت کسب و کار (حضوری و رعایت فاصله)

آموزش MBA مدیریت کسب و کار در اصفهان (حضوری و رعایت فاصله)

در این دوره آموزشی MBA ما شما را ۱۰۰٪ با روش های حرفه ای مدیریت کسب و کار آشنا می کنیم. دوره آموزشی MBA در اصفهان به گونه ای طراحی شده است که تمامی افراد جامعه می توانند از آن استفاده کنند و پس از گذراندن این دوره کسب و کار خود را حرفه ای مدیریت نمایند.

مدير ارشد MBA كسب و كار از مشاغل حوزه خدمات، گروه امور مالی و بازرگانی مي باشد و شامل شايستگی هاي : شناسايی اصول و مبانی مديريت در كسب و كار، شناسايی اصول حسابداری در مديريت، برخی ویژگی هایی که فقط در آموزشگاه توسعه دهندگان آموزش داده می شود ، بكارگيری مبانی رفتار سازمانی و مديريت منابع انسانی در كسب و كار ، بازاريابي در كسب و كار ، مديريت استراتژی در كسب و كار، ايده پردازی و طراحي مدل كسب وكار، مديريت مالی در كسب و كار ، مديريت پروژه در كسب و كار، مديريت اطلاعات در كسب و كار، مديريت عمليات در كسب و كار شناسايی، روندها و فرايند های قانونی كسب و كار، بكارگيری روش تحقيق در مديريت كسب وكار، توسعه مهارت های فردی مي باشد و با مشاغل مديرعامل شركت ها و سازمان ها در ارتباط است.


آموزش MBA مدیریت حرفه ای کسب و کار:

✅ جزوه آموزشی

✅ دوره ۸ ماهه کامل آموزشی حضوری در محل آموزشگاه (با رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری)

مدرک معتبر MBA از آموزشگاه فنی حرفه ای: بین المللی و قابل ترجمه رسمی همراه با ریز نمرات

✅ ۱ جلسه مشاوره جهت مدیریت کسب و کار فردی شرکت کنندگان

✅ بن تخفیف ۵۰۰ هزار تومانی جهت دوره های بعدی

✅ تخفیف ویژه جهت ثبت نام نقدی و آنلاین

✅ امکان پرداخت اقساط شهریه به صورت:۷۰۰،۰۰۰ تومان نقد + ماهیانه= ۶۰۰،۰۰۰ تومان در ۸ ماه


🥇 در پایان دوره MBA به شما مدرک MBA بسیار معتبر از آموزشگاه فنی و حرفه ای توسعه دهندگان به صورت رایگان اعطاء می گردد.

🥈 هم  اکنون در وب سایت یا حضوری با پرداخت کامل شهریه مدرک MBA کانون فارق التحصیلان دانشگاه آزاد نیز رایگان در پایان دوره برای شما صادر می گردد.

🥉 کلیه مدارک MBA این آموزشگاه قابلیت ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه را دارد و در سطح جهانی معتبر است.

⚠️ شما می توانید در دوره آموزش حضوری به صورت نقدی یا اقساطی شرکت نمایید اما جهت بهره مندی از تخفیف و مزایای دوره MBA به شما ثبت نام نقدی را پیشنهاد می کنیم.


سر فصل دوره آموزش MBA مدیریت حرفه ای کسب و کار:

❤️ شناسايی اصول و مبانی مديريت در كسب و كار

 • تبيين نظريات مديريت و كاربست آن ها
 • شناسايی سطوح مديريت و ويژگی های هريك
 • مقايسه سازمانها از نظر اندازه وكاركردهاي آن
 • تشريح فرآيند طراحی ساختار سازمانی بر اساس ديدگاه سيستمی و اقتضايی
 • تبيين ارتباط ساختاري و محتوايي سازمان (محيط سازمانی ،تكنولوژی، اندازه ، چرخه حيات ، قدرت)
 • بررسی ارتباط و نقش كاركردهای مديريت در بهره وری سازمان
 • شناسايی ارتباط ساختار سازمانی با اثربخشي و كارآيی
 • شناسايی موانع برنامه ريزی
 • بررسی فرايند مسئله يابي وحل مسئله
 • تشخيص وظايف مديريت در كسب و كار
 • بررسی مزايا ومعايب انواع سازماندهي
 • شناسايی رويكردهاي مديريت در سبكهاي مختلف رهبري سازمان
 • شناسايی نقشه های مديران اجرايي
 • تعيين واحد هاي سازمان متناسب با نوع كسب و كار مورد نظر
 • مقايسه كنترل های پيش گيرنده با كنترل های اصلاح كننده

❤️ شناسايي اصول حسابداري درمديريت

 • تشخيص انواع موسسات وطبقه بندی آنها
 • كاربست مفروضات حسابداری
 • كاربست اصول حسابداری
 • تشخيص تفاوت حسابهای دريافتنی از حسابهای پرداختنی
 • تجزيه و تحليل معادله حسابداری
 • شناسايی رويدادهای مالی وثبت در اسناد ودفاتر حسابداری
 • تنظيم صورت های مالی اساسی
 • ثبت حسابداری بازرگانی و بررسی تفاوت آن با موسسات خدماتی
 • ارزيابی موجودی كالا
 • كنترل حسابداری وجوه نقد
 • بررسی ثبت اسناد تجاريی
 • بررسی ثبت هاي اصلاحی ،اشتباهات و بستن حسابها
 • بررسی ويژگی های سيستم حسابداری اثر بخش
 • مقايسه بين سيستم های دستی وكامپيوتری حسابداری
 • گزارش گيری

 

❤️ بكارگيری مبانی رفتار سازمانی و مديريت منابع انسانی در كسب و كار

 • بررسی جايگاه علوم مختلف دررفتار سازمانی
 • تعيين كاربرد فنون انگيزش در سازمان
 • تبيين كاربرد پيوستار رشد يافتگی و رشد نيافتگی در سازمان
 • بررسی ارتباط تئوری انگيزش
 • بهداشت با طبقه بندی نيازهای مازلو
 • بررسي روش هاي تجزيه وتحليل شغل
 • شناسايی كاربرد تجزيه وتحليل شغل
 • بررسی فرايند مديريت منابع انسانی
 • كارمنديابی و انتخاب
 • بررسی فرايند آموزش كاركنان
 • بررسی انواع روش های آموزش برای كاركنان
 • بررسی فرايند ارزيابی عملكرد و سيستم پاداش
 • بررسی سيستم پرداخت
 • بررسی وجوه مشترك تئوري های رهبری
 • بررسی فرايند توسعه مسير شغلی
 • شناسايی روش هاي غني سازی شغلی
 • شناسايی كاركردهاي پايگاه هاي قدرت در سازمان
 • بررسی فرهنگ سازمانی وكاركردهاي آن
 • بررسی وضعيت نگهداری وبهداشتی وايمنی كاركنان
 • بررسی روش های جدا سازی و خروج از خدمت

❤️ بازاريابي در كسب و كار

 • تبيين نقش بازاريابی در اقتصاد
 • مقايسه مفاهيم فروش وبازاريابی
 • شناسايی وظايف مديريت بازاريابی
 • شناسایی تاثير اجزا محيط بازار
 • تبيين فرايند تحقيق بازاريابی
 • بازاریابی فضای مجازی (دیجیتال مارکتینگ)
 • شناسايی كاركرد سيستم های اطلاعاتي در بازاريابی
 • طبقه بندی محصول
 • تبيين مزاياي بخش بندي بازار
 • انتخاب قسمت هاي بازار
 • انتخاب و اجرای خط مشی در جايگاه يابی
 • شناسايی عوامل موثر بر قيمت گذاری
 • انتخاب مزايايي رقابتی
 • تصميم گيری در انتخاب . ثبت علامت تجاری (ثبت برند)
 • شناسايي شيوه های ورود به بازار جهانی
 • طرح ريزی كانال توزيع
 • كاربست مديريت ارتباط با مشتري

❤️ مديريت استراتژيك در كسب و كار

 • تعيين چشم انداز، ماموريت و ارزشها براي كسب و كار مورد نظر
 • هدف گذاری مبتنی بر چشم انداز و ماموريت بنگاه مورد نظر
 • تجزيه و تحليل محيط داخلی – تجزيه و تحليل محيط خارجی
 • تهيه ماتريس داخلی و خارجی كسب وكار مورد نظر
 • تجزيه و تحليل كسب كار با استفاده ازماتريس SWOT
 • تجزيه وتحليل با استفاده از ماتريس QSPM
 • تدوين استراتژی های اثر بخش براي كسب وكار مورد نظر
 • تدوين برنامه راهبردی
 • ارزيابی وكنترل استراتژی های تدوين شده

❤️ ايده پردازی و طراحی مدل كسب وكار

 • انتخاب نوع كسب و كار
 • بررسی چالش های كسب و كار مورد نظر
 • ايده پردازی خلاقانه و غربال نمودن آن
 • تحليل محيط وصنعت
 • طراحی مدل كسب وكار
 • تدوين طرح كسب و كار

❤️ مديريت مالی در كسب و كار

 • شناسايی وظايف اصلی مديريت مالی در كسب وكار
 • شناسايی انواع موسسات تجاری
 • تجزيه وتحليل صورتهای مالي
 • پيش بينی مالی
 • برنامه ريزی مالی وبودجه بندی
 • برنامه ريزی سود
 • تصميم گيری مال بر اساس ارزش زمانی پول
 • شناسايی طرح های سرمايه ای
 • برآورد جريانات نقدي حاصل از طرح
 • ارزيابی ريسك در بودجه بندی سرمايه ای
 • مديريت سرمايه در گردش
 • تامين مالی كوتاه مدت

❤️ مديريت پروژه در كسب و كار

 • كاربربست مفاهيم مديريت پروژه
 • تشخيص ابعاد مديريت پروژه
 • تعيين محدوده پروژه
 • برآورد ريسك پروژه
 • تعيين هزينه پروژه
 • تصميم گيری در شرايط فورس ماژور
 • تدوين برنامه مديريت پروژه
 • فازبندی پروژه

❤️ مديريت اطلاعات در كسب و كار

 • بررسی زير ساخت ها در پياده سازی فن آوری اطلاعات در كسب وكار
 • كاربرد فناوری اطلاعات در كسب و كار
 • به كارگيری اينترنت در سازمان و مديريت
 • مزاياي استفاده از سيستم های رايانه ای در تصميم گيری مديران
 • شناسايی نرم افزارهای كاربردی در مديريت
 • شناسايی نرم افزارهای CRM
 • استفاده از فناوری اطلاعات در تجارت الكترونيك

❤️ مديريت عمليات در كسب و كار

 • -تبيين استراتژی عمليات
 • تهيه برنامه عمليات
 • تجزيه و تحليل نقطه سر به سر
 • پيش بينی تقاضا
 • طراحی و توسعه محصول
 • برآورد نمودن ميزان توليد
 • مديريت كيفيت
 • شناسايی انواع توليد
 • مديريت موجودی
 • مديريت زنجيره عرضه

❤️ شناسايي روند و فرآيند های قانونی كسب و كار

 • كاربست قوانين تجارت
 • كاربست قانون كار در كسب و كار
 • شناسايی سازمان هاي اجرايی و مراجع ناظر در حوزه تجارت
 • شناسايی مراحل قانوني اخذ مجوز های قانونی
 • تهيه اسناد تجاری جهت ارائه به مراجع قانونی
 • انجام اقدامات لازم برای ثبت شركت و برند

❤️ به كارگيری روش تحقيق در مديريت كسب وكار

 • انتخاب نوع تحقيق
 • تعيين چارچوب های بيان فرضيه
 • نمونه گيری
 • كدگذاری، استخراج و طبقه بندي داده ها
 • تجزيه و تحليل داده ها و استنتاج با استفاده از آمار
 • تنظيم گزارش تحقيق
 • تنظيم و تدوين طرح تحقيق كسب وكار

❤️ توسعه مهارت های فردی در كسب وكار

 • تبيين مراحل مذاكره
 • شناسايی عوامل موثر در انجام مذاكره موفق
 • شناسايی روش های مناسب برای استفاده بهينه از زمان
 • تبيين وظايف مدير در هنگام بروز بحران
 • شناسايی فرايند مقابله با بحران
 • شناسايی منابع تعارض
 • بررسی روشه های حل تعارض
 • شناسايی تفاوت هاي مربيگري ومشاور در تيم
 • انتخاب پوشش مناسب با موقعيت
 • شناسايي اصول آراستگی در محيط كار و آموزشگاه توسعه دهندگان
 • استفاده از واژه ها واصطلاحات مناسب در برخورد با افراد متفاوت
 • شناسايی روش های پرورش تفكر خلاق
 • شناسايی اصول تفكر انتقادی
 • شناسايی تكنيك های مقابله با استرس
 • شناسايي ارزش ها ومعيار هاي اخلاقی در مديريت
 • شناسايی ويژگي های افراد داراي اعتماد به نفس و افراد دارای عزت نفس
 • بررسی مدل های ذهنی
 • شناسايی تكنيك های مطالعه اثر بخش
 • بررسي رابطه هوش هيجانی وموفقيت های اجتماعی
 • بكارگيری اصول آئين نگارش در مكاتبات

مدیریت کسب و کار ( کلاس آموزش MBAسطح دانش و اطلاعات شما را به صورت فشرده در این مبحث به صورت چشمگیری افزایش می دهد. به یاد داشته باشید فارغ التحصیلان این رشته از نظر سطح مدیریتی، در هرم مدیریتی، جزء مدیران ارشد و MASTER محسوب می‎‌شوند و به عنوان طرح ریز و برنامه ریز سیستم کسب و کاری که در آن فعال هستند شناخته می شوند.

چهار گرایش اصلی دوره MBA که تقریبا در همه دانشگاهها تدریس می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- یازاریابی و مدیریت فروش MARKETING

۲- مدیریت مالی و مدیریت مؤسسات مالی FINANCE

۳- مدیریت تولید و سیستمهای تولید و پروژه OPERATION

۴- مدیریت منابع انسانی HUMAN RESOURCES


با شرکت در دوره آموزش MBA در اصفهان علاوه بر پشتیبانی حرفه ای اساتید برجسته در پایان دوره مدرک معتبر MBA نیز پریافت نمایید، این مدرک قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه است.

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره آموزشی MBA اصفهان مدیریت کسب و کار (حضوری و رعایت فاصله)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درباره مدرس

نام : جناب آقای مهندس نریمان پورطلایی

تاریخ عضویت : 1 سال پیش

از همین مدرس