×

اعتبار و مجوزها

بخشی از اعتبارات و مجوزهای آموزشگاه توسعه دهندگان

همکار آمورش سازمان ملی استاندارد

مجوز آموزش سازمان ملی استاندارد

آموزش در رشته های تدوین استاندارد، سیستم های مدیریت کیفیت، تکنیک های کیفیت، فنی مهندسی، شنایع شیمیایی، پلیمر، میکروبیولوژی در سطح منطقه چهار کشور.

مجوز آموزش فنی و حرفه ای

مجوز آموزش سازمان فنی و حرفه ای

مجوز آموزش در رشته های مدیریت صنایع | فناوری اطلاعات | مالی و بازرگانی | گردشگری | بهداشت و ایمنی | خدمات آموزشی | در بیش از ۶۰۰ دوره آموزشی

مجوز فنی مهندسی

پروانه مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت

مجوز ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه نرم افزار های آموزشی و سیستم های مدیریت و بهبود کیفیت از وزارت صنعت معدن و تجارت