×

درباره : آقای مهدی واعظی نژاد

جناب آقای مهندس مهدی واعظی نژاد دانش آموخته مهندسی فناوري اطلاعات IT – گرایش امنیت اطلاعات  عنوان پایان نامه: راهبردهاي امنسازي زیرساختهاي حیاتی کشور در حوزه فناوري اطلاعات سوابق حرفه اي:  امنیت اطلاعات شرکت پیشتازان توسعه پژواك – کارشناس امنیت زیرساخت پژوهشگاه توسعه فناوريهاي پیشرفته خواجه نصیر طوسی – مدیر ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطلاعات پژوهشکده پردازش هوشمند علایم (CB)مرکز مدیریت راهبردي […]

آدرس پستی : اصفهان خیابان شمس آبادی آموزشگاه توسعه دهندگان
آدرس ایمیل : info@5ac.ir
وبسایت : https:/5ac.ir
موبایل: 021284284
آقای مهدی واعظی نژاد
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) گرایش امنیت اطلاعات

جناب آقای مهندس مهدی واعظی نژاد

دانش آموخته مهندسی فناوري اطلاعات IT – گرایش امنیت اطلاعات

 عنوان پایان نامه: راهبردهاي امنسازي زیرساختهاي حیاتی کشور در حوزه فناوري اطلاعات

سوابق حرفه اي:

 امنیت اطلاعات شرکت پیشتازان توسعه پژواك – کارشناس امنیت زیرساخت پژوهشگاه توسعه فناوريهاي پیشرفته خواجه نصیر طوسی – مدیر ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطلاعات پژوهشکده پردازش هوشمند علایم (CB)مرکز مدیریت راهبردي افتاي ریاست جمهوري – مدیر و کارشناس واحد فناوري اطلاعات بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) تهران – نماینده مدیران در هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی تهران – مسئول و مدرس باشگاه فناوري اطلاعات فرهنگسراي بهمن تهران – مسئول کلبه فناوري اطلاعات نخستین دهکده فرهنگی تهران

دوره هاي تخصصی:

 سرممیزي سیستم مدیریت امنیت اطلاعات  (ISO/IEC 27001:2005)

 سرممیزي سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISO/IEC 27001:2013)

 ممیزي داخلی، آشنایی با مفاهیم و تشریح استاندارد ایزو 27001 (CISA) گواهی ممیز سیستمهاي اطلاعاتی  (CCNSP) گواهی حرفهاي شبکه و امنیت   امنیت در بانکداري الکترونیک  هک و امنیت  استانداردهاي حفاظت دیجیتالی در آرشیوسازي وب  مرکز عملیات امنیت و اجزا آن

سایر دورهها: ISA ،CCNA و Cloud Computing Security

مهارتها:

(ISMS) مشاوره، پیادهسازي و ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطلاعات   تدوین راهکارهاي جامع امنیت اطلاعات و نقشه راه امنیتی در سازمانها ارزیابی آسیب پذیريهاي امنیتی و مدیریت مخاطرات سایبري در سازمانها  تدوین خطمشیها، دستورالعملها و روشهاي اجرایی امنیت اطلاعات در سازمانها  مشاوره و پیادهسازي راهبردهاي امنیت سایبري سیستمهاي کنترل صنعتی و اسکادا

 تعیین میزان بلوغ امنیت فناوري اطلاعات در سازمانها و تهیه طرحهاي اجراییِ گذار  مشاوره و پیاده سازي طرحها و راهکارهاي جامع امنیتی در زیرساختهاي حیاتی کشور (Honeypot و UTM ،Firewall ،IPS ،IDS ،WAF) راهاندازي و پیکربندي تجهیزات امنیتی شبکه   پیاده سازي، مستندسازي و سنجش اثربخشی کنترلهاي امنیت فناوري اطلاعات در سازمانها

تألیفات:

1. کتاب مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استانداردهاي ملی ایران 2. کتاب سامانههاي مدیریت امنیت اطلاعات 3. کتاب امنیت اطلاعات 4. کتاب مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان 5. کتاب مدیریت امنیت اطلاعات سلامت 6. کتاب حملات سایبري؛ استاکس نت، وایپر و اکتبر سرخ 7. کتاب چک لیست ممیزي سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

مقالات:

چاپ و انتشار بیش از دهها مقاله در حوزه هاي مختلف امنیت فناوري اطلاعات و ارتباطات، در نشریات و وب سایتهاي زیر:  ماهنامه وب  ماهنامه اطلاعات علمی  روزنامه فناوران اطلاعات  ویژه نامه کلیک روزنامه جام جم  ماهنامه پدافند سایبري )سازمان پدافند غیرعامل(  مرکز پدافند سایبري کشور )سازمان پدافند غیرعامل(  مرکز تحقیقاتی فناوري اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف  پایگاه اطلاع رسانی پلیس فضاي تولید و تبادل اطلاعات نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران )پلیس فتا)

افتخارات:

 معرفی کتاب »مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استانداردهاي ملی ایران« به عنوان منبع آموزشی امنیت اطلاعات براي دوره مدیران ارشد سازمانها از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

 معرفی کتاب »مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استانداردهاي ملی ایران« به عنوان تنها منبع آموزشی دانشگاه پیام نور براي 3 رشته کارشناسی

 تدریس بیش از 5018 نفر ساعت آموزش امنیت سایبري سیستمهاي کنترل صنعتی در زیرساختهاي حیاتی، حساس و مهم کشور و شرکتهاي امنیتی

 داراي مجوز تدریس دوره هاي آموزشی امنیت اطلاعات ویژه مدیران و کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  داراي کارت مربیگري پدافند سایبري از سازمان پدافند غیرعامل کشور )مرکز مطالعات)

100% مدیریت حوادث سایبری
100% مدیریت امیت اطلاعات
100% امنیت کاربری فناوری اطلاعات (اکفا)
100% امنیت سیستم های کنترل صنعتی
100% حسابرس سیستم های صنعتی (CISCO)