×

درباره : آقای مهدی واعظی نژاد

آقای مهدی واعظی نژاد دانش آموخته در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) گرایش امنیت اطلاعات می باشند و دارای بیش از 15 سال سابقه تدریس در رشته های مرتبط با این حوزه می باشد.

آقای مهدی واعظی نژاد
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT) گرایش امنیت اطلاعات

آقای مهدی واعظی نژاد دانش آموخته در رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) گرایش امنیت اطلاعات می باشند و دارای بیش از 15 سال سابقه تدریس در رشته های مرتبط با این حوزه می باشد.

100% مدیریت حوادث سایبری
100% مدیریت امیت اطلاعات
100% امنیت کاربری فناوری اطلاعات (اکفا)
100% امنیت سیستم های کنترل صنعتی
100% حسابرس سیستم های صنعتی (CISCO)