×

درباره : آقای محمدرضا بهزادفر

مهندس معماریمدرس و تحلیل گر بازارهای مالیبا ۱۲ سابقه سال معامله گری در بازار سرمایه ایران و جهان

آدرس پستی : اصفهان خیابان شمس آبادی آموزشگاه توسعه دهندگان
آدرس ایمیل : info@5ac.ir
وبسایت : https:/5ac.ir
موبایل: 021284284
آقای محمدرضا بهزادفر
کارشناسی مهندسی معماری

مهندس معماری
مدرس و تحلیل گر بازارهای مالی
با ۱۲ سابقه سال معامله گری در بازار سرمایه ایران و جهان

100% معماری
100% تحلیل بازارهای مالی