×

درباره : خانم شیرین مهربد

سرکار خانم شیرین مهربد دکترای اقتصاد بین المللمدرس دانشگاهمدرس دوره های: بازارهای مالیتحلیلگر و معامله گر بازار سرمایهمدرس دوره فارکس

آدرس پستی : اصفهان خیابان شمس آبادی آموزشگاه توسعه دهندگان
آدرس ایمیل : info@5ac.ir
وبسایت : https:/5ac.ir
موبایل: 021284284
خانم شیرین مهربد
دکترای اقتصاد بین الملل

سرکار خانم شیرین مهربد

دکترای اقتصاد بین الملل
مدرس دانشگاه
مدرس دوره های:

بازارهای مالی
تحلیلگر و معامله گر بازار سرمایه
مدرس دوره فارکس

100% تحلیل بازارهای مالی
100% تحلیلگری و تدریس بورس
100% فارکس
100% مدیریت سرمایه